Packaging Spotlight: Jola Honey Mix

July 28, 2017 No Comments » Add Consumer Insight
Packaging Spotlight: Jola Honey Mix

 

 

Designed by:

Dima Tsapko
Kyiv, Ukraine

Oksana Zmorovych
Kyiv, Ukraine

Sergii Shakh
Kyiv, Ukraine

Yaroslav Cherkunov
Kiev, Ukraine

Tough Slate Design
Kiev, Ukraine

Roman Davydyuk
Kiev, Ukraine

 

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9_

p10_

p11

p12

p13

p14

p15

p16

p17

p18

p19